You are currently viewing Darkglass Alpha Omega Ultra / B7K Ultra V2 到貨

Darkglass Alpha Omega Ultra / B7K Ultra V2 到貨

Darkglass Electronics 2018 新鉅作品抵台 – Alpha Omega Ultra & B7K Ultra V2 ,兩款新效果器都是 Darkglass 的重大革新,首次整合數位電路與類比音訊電路,加入 IR (Impulse Response) 技術輸出音箱模擬音色,可透過USB載入不同的音色,新增的耳機輸出讓練習和監聽更加方便,成為功能更全面、可塑性更高的Bass 前級。Alpha Omega Ultra 更是首次將EQ改版為六段式Graphic EQ,幫助使用者作更精準的音色雕塑,Ultra 系列再次奠定 Bass 前級效果器的極致標準。

Darkglass 品牌介紹 

[clear]